Образец: Оценка на ундивидалните потревности на дете/ученик със соп

Образец на карта за оценка на индивидуалните потребности на дете/ученик със соп от екип на детската градина/училището

(Оценката се извършва съгласно изискванията на чл. 189, т. от ЗПУО)

https://www.facebook.com/izdatelstvoph/ https://www.facebook.com/izdatelstvoph/photos/a.1815171155392409.1073741828.1815136532062538/1932262033683320/Образец на карта за оценка на индивидуалните потребности на дете/ученик със соп от екип на детската градина/училището

УКАЗАНИЯ:1.Оценката се извършва съгласно изискванията на чл. 189, т. от ЗПУО.2.Период на провеждане: от 1 до 3 месеца от началото на учебната година и при необходимост - по всяко друго време на учебната година.3.Оценката се извършва от психолог, логопед, ресурсен учител, а при деца и ученици с увреден слух или с нарушено зрение - и от рехабилитатор на слуха и говора или от учител на деца и ученици с нарушено зрение, съвместно с учителите в групата в детската градина/класния ръководител и с учителите, които преподават на ученика в училището. При извършване на оценката може да участват и други специалисти по предложение на координиращия екип.4.При извършването на оценката членовете на екипа задължително:

 1. използват утвърдени от МОН методики за оценяване (Методика за оценка на образователните потребности на децата и учениците, Методика за функционална оценка и работа с деца с умствена изостаналост и аутистичен спектър на развитие, Методика за оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици с множество увреждания), методики за вербално и невербално оценяване - ПЕКС (PECS) система, МАКАТОН, комуникация „ръка в ръка", Метода „Тадома", Метода „C-MAP", както и други методики, стандартизирани инструменти - Тест „Бине-Терман", Тест на Уекслър и др.;
 2. вземат предвид образователните и личните постижения на детето или ученика;
 3. вземат предвид социалното и емоционалното развитие на детето или ученика;
 4. използват формални и неформални методи на наблюдение и оценка;
 5. използват събраната до момента информация за детето и ученика:-от входните равнища по учебни предмети, от индивидуалния напредък в обучението и от наблюдението на развитието му;-сведения от педагогически специалисти за силните страни на детето/ученика и на индивидуалните му нагласи по отношение на ученето и участието в образователния процес и в дейността на институцията;-сведения от педагогически специалисти или от социален работник за наличие на възможни рискови фактори в средата на детето/ученика;-информация за предоставяни дейности по обща подкрепа за личностно развитие;-данни от установяването на готовността на тези деца за училище от логопедично изследване, портфолио и др.
 6. вземат предвид информацията за детето или ученика, предоставена от ръководители на социални услуги в общността в случаите, когато детето или ученикът ползват такива, както и от лечебни заведения, при необходимост;
 7. вземат предвид мнението на родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето;
 8. вземат предвид мнението на детето или ученика - при възможност;
 9. гарантират достъпа на информация за родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, през всички етапи на оценяващия процес и търсят неговото съгласие;
 10. спазват етичния кодекс на детската градина или училището.
 11. Оценката на децата и учениците се извършва индивидуално от всеки специалист в екипа при отчитане на силните страни и възможностите за участие в образователния процес на детето или ученика.6.Времето за индивидуалното оценяване на едно дете или ученик е по преценка на съответния специалист в зависимост от индивидуалните особености и потребности на детето или ученика.7.При извършването на оценката на децата и учениците увреждането и функционирането се разглеждат като следствие от взаимодействието между здравословното състояние (заболявания, разстройства и нарушения) и факторите на средата (контекста) в съответствие с Международната класификация на функционирането на човека, уврежданията и здравето (ICF) на Световната здравна организация (СЗО) и при отчитане на Международната класификация на болестите - МКБ 10 на СЗО.8.Оценката на децата и учениците се извършва съгласно Карта за оценка на индивидуалните потребности на детето или ученика.9.Всеки специалист от екипа попълва съответната на неговата компетентност част от Картата за оценка, като отделните части се съгласуват между специалистите.10.Всеки специалист от екипа изготвя писмен доклад, който представя на председателя на екипа в 3-дневен срок от извършването на оценката.
 12. Картата за оценка е неразделна част от личното образователно дело на детето или ученика и се предава заедно с останалите негови документи при прехода му от една институция в друга в системата на предучилищното и училищното образование.12.На родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, се предоставя копие от попълнената Карта за оценка на индивидуалните потребности на детето или ученика.13.При несъгласие на родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, с оценката на индивидуалните потребности на детето или ученика със специални образователни потребности, извършена в детската градина или училището, той може да подаде заявление до директора на съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование за организиране на повторна оценка на индивидуалните потребности на детето или ученика в 14-дневен срок.

………………………………………………………………………………………………(наименование, адрес, имейл адрес и телефон на учебното заведение)

КАРТАза оценка на индивидуалните потребности

I. Лични данни за детето/ученикаТрите имена:ЕГН:Група/клас, паралелкаТрите имена на родител/представител на детето/лице, което се грижи за детето: …………………………………………………………………………………………………...Адрес, телефони:…………………………………………………………………………………………………...

II. Оценка на функционирането на детето/ученика:1.Общ здравен статус на детето или ученика /диагноза/: ………………………………

2.Физическо развитие: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Емоционално и социално развитие на детето/ученика: (попълва се от психолог)3.1. игрови умения: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….3.2. отношения с връстници: ………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..3.3. отношения с възрастни: …………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….3.4. социално приемливо поведение: ………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….3.5. самооценка:………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………..3.6. ниво на независимост:…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………..3.7. поведение, съответно на възрастта: ……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..3.8. умения за самообслужване и самостоятелност: ………………………………………...

3.9. риск от нараняване:………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...3.10. хиперактивност: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Познавателно развитие: (попълва се от психолог)4.1. памет: ………………………………………………………………………………………

4.2. внимание: ………………………………………………………………………………….

4.3. мислене: …………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...4.4. интелект: …………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

III. Становище за необходимостта от допълнителна подкрепа:1.Вид допълнителна подкрепа: /краткосрочна или дългосрочна/……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2.Съдържание на допълнителната подкрепа:

 • работа с дете и ученик по конкретен случай:…………………………………………….
 • психо-социална рехабилитация:…………………………………………………………..
 • рехабилитация на слуха и говора:…………………………………………………………
 • зрителна рехабилитация:…………………………………………………………………..
 • рехабилитация на комуникативните нарушения:………………………………………..
 • рехабилитация при физически увреждания:………………………………………………
 • осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • технически средства:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….-специализирано оборудване:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….-дидактически материали:……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………...-методики:……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….-специалисти:…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания:…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-ресурсно подпомагане:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-други услуги, включително социални …………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..-включване в други занимания ……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

IV. Състав на екипа, извършил оценката.Председател: /Име и фамилия, длъжност, подпис/

Членове: /Име и фамилия, длъжност, подпис/1.2.3.4.5.

V.Коментар и подпис на родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето относно извършената оценка: /съгласен или несъгласен с оценката/…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

Съгласие за съхраняване на информацията и предоставянето й на трети лица

Разбирам напълно, че информацията, отразена в настоящата карта, ще бъде съхранявана според Закона за защита на личните данни, ще се ползва единствено от специалисти, ангажирани с грижите за детето и в най-добрия интерес на детето, на което съм родител/настойник/попечител/представител/директор на специализирана институция за деца, в която е настанено.

Трите имена…………………………………………………………………………………….Връзка с детето…………………………………………………………………………………Подпис:…………………Дата…………………………………………

Дата……………………………………………..Гр./с…………………………Община…………………………………………Област…………………………………………..

Декларация за предоставяне на копие от картата за оценка

Декларирам, че ми е предоставено копие от настоящата карта за оценка на индивидуалните потребности на детето.

Подпис:…………………………….

Социална среда (семейна история, разширено семейство, жилищни условия, социални характеристики и ресурси на средата)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Семейни отношения:7.1. контакт с родителите или други членове от семейството, честота на контактите, качество на контактите: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..7.2. основни грижи и закрила: ……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..7.3. емоционална връзка и стабилност на отношенията в семейството: ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………...7.4. родителски стил на възпитание: ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Обучение: (попълва се от класния ръководител/учителите по предмети)6.1. постижения в образователния процес /знания и умения, придобити до момента/:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6.2. обучение по учебни програми по общообразователни учебни предмети: /усвоява или не ДОС по учебните предмети/образователни направления/……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6.3. обучение по учебни програми по учебни предмети или модули за професионално образование и обучение:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6.4. участие в терапевтични програми: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Езиково и говорно развитие и комуникативни умения: (попълва се от логопед)5.1. латерализация: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5.2. гнозис и праксис: ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5.3. рецептивна реч: ………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5.4. експресивна реч: ………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5.5. писмена дейност: ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5.6. математически умения: ………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5.7. невербална комуникация: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5.8. комуникативна функция на езика: …………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Отговорете на тази тема

Този сайт използва "бисквитки" и други технологии за проследяване, за да направи разлика между отделните компютри, персонализирани настройки на услугата, аналитични и статистически цели и персонализиране на съдържанието и показването на реклами. Този сайт може да съдържа и "бисквитки" на трети страни. Ако продължите да използвате сайта, ние приемаме, че той съответства на текущите настройки, но можете да ги промените по всяко време. Повече информация тук: Политика за поверителност и бисквитки