Проекта Хранкооп - доставки на чиста и здравословна храна между членовете на групата

Още информация за проекта Хранкооп

Хранкооп е неформална и самоорганизирана група граждани с цел доставки на чиста и здравословна храна между членовете на групата.

Цели и принципи

Ние сме децентрализирана група от граждани, обединени от идеята за чиста храна с гарантиран произход. Подкрепяме практиката за директна продажба на продукти от производители на потребители. Интересува ни произходът на продуктите и гаранции, че се произвеждат чрез устойчиви практики, щадящи околната среда и без използването на химикали. За целта държим да сме информирани, посещаваме фермите, от които пазаруваме и помагаме в техните дейности. Дейностите, свързани с осъществяване на нашите цели, провеждаме на доброволни начала. Уважаваме труда, усилията и времето на всеки един от нас за общата ни кауза. Подкрепяме взаимоотношенията помежду ни да се извършват чрез размяна на услуги, бартер или доброволна дейност. Обединяваме се около „солидарния принцип”, който означава, че участваме според възможностите си в доброволчески акции в помощ на биопроизводители; в поръчки (вкл. предварителна за следваща година) и участваме със собствен труд, знания или време. Членската ни маса я поддържаме в размер, който ни дава възможност за ефективна комуникация и обслужване на доставките съобразно с реалните ни възможности и тези на производителите. Нови членове приемаме само с препоръки на стари членове, което ни гарантира повече доверие помежду ни и по-ефективна работа. Подкрепяме комуникацията помежду ни и организирането на дейностите ни да се извършват по неформален начин и в рамките на закона

Участие в групата

Участието е доброволно, осъзнато и се основава на приемане и спазване на целите и принципите на взаимодействие, формулирани по-горе. Влизане в групата става само с препоръка на участник от групата.

Приемане: за да може да бъде приет нов участник, той трябва да се свърже и запознае с някой от групата, който да го представи на останалите. Ако някой препоръчва нов участник, той поема грижата да разясни правилата на работа, да помага и обучи човека, докато той се интегрира в групата. Приемането на нови участници в групата става с одобрение на досегашните участници в 7-дневен срок от обявяване на кандидатурата. Обявата и обсъждането се провеждат онлайн, като важи принципът на мълчаливо съгласие. Кандидатът може да се изказва в обсъждането.

Прекратяване: участието в групата може да бъде прекратено при оттегляне по собствено желание. Оттеглянето се обявява пред всички и преди да влезе в сила, се изпълняват всички поети задължения.

В случай на трайно неспазване на правилата и принципите или на некоректно поведение спрямо другите участници и целите на групата, е възможно групата да прекрати участието на дадено лице. Предложението за изключване се инициира от участник в групата и се решава от останалите участници по същия начин както приемането – чрез онлайн обсъждане в рамките на 7 дни, като отново важи принципът на мълчаливо съгласие. Участникът предложен за изключване може да се изказва в обсъждането.

Видове участие: има два основни начина на участие в Хранкооп: координатор и потребител. Координаторите са отговорни за функционирането на Хранкооп, за взимането на решения и извършването на практическите дейности. Потребителите ползват услугите на Хранкооп и заплащат определената за това цена. Изборът на участие е свободен и се заявява при влизане в групата. Изборът може да бъде променян с предизвестие и след като участникът е изпълнил своите ангажименти.

Лични данни: участниците се регистрират в групата със следните данни:

имеелектронна пощателефонизбор на участиепоръчител

Защитата на личните данни се гарантира от Хранкооп и изнасянето им извън групата, без съгласието на техния собственик, е недопустимо. Волно или неволно нарушаване на този принцип е достатъчна причина за изключване от групата.

Права и отговорности

Права и отговорности на Клиентите:

Клиентите имат право да поръчват натурални продукти от производителите им чрез системата на Хранкооп.Клиентите отговарят за взимането на поръчката си, поради което заплащат цената й предварително. При невзимане на поръчката заради неявяване на клиента или негов заместник, цената на поръчката не се връща.Клиентите имат право да получат стоката, която са поръчали в прясно състояние и добър вид. Те имат право да върнат поръчката при значителни несъответствия в момента на получаване, при което заплатената цена се връща.Клиентите имат право да получат разходен документ за стоката която са поръчали, заплатили и получили. Документът се издава от производителя.Клиентите отговарят солидарно за заплащане на разходите по доставката на поръчаните от тях продукти. В зависимост от формата на участие (координатор или клиент) таксите се включват в крайната цена или като фиксирана сума на човек, или като процент от цената на поръчката. Таксата се определя от координаторите на доставката според случая, обявява се предварително и се отчита прозрачно за всички участници в нея.

Права и отговорности на Координаторите:

Координаторите участват солидарно във взимането на решения касаещи цялата група. Обсъждането се провежда онлайн с принципа на мълчаливо съгласие, като при важни решения може да се свика среща на живо.Координаторите отговарят за организирането на доставките и съпътстващите дейности, като транспорт, разпределение, комуникация. Координаторите имат право да получат такса за доставките, в които са участвали, като възнаграждение за времето и труда си.Координаторите отговарят за доставяне на поръчаните количества до определеното място в определеното време, като при невъзможност за доставка на целите количества или част от тях, са длъжни да информират клиентите и да върнат целите – или части от заплатените суми.Координаторите отговарят за прозрачност по отчитането на събраните средства от всяка доставка.Координаторите имат всички права и отговорности на клиенти.Координаторите имат право на преференциални цени и условия, като редовни и активни потребители.

Дейности

Обсег на дейността: дейността на Хранкооп се концентрира в осигуряването на качествена храна, доставката и разпределянето й между желаещите участници от групата.

Критериите за качество се основават на общото разбиране за чиста и здравословна храна отгледана по натурални способи, без допускането на химически препарати, генно модифицирани организми, с поддържане на чиста околна среда, изграждане на почвата и обогатяване на био-разнообразието. За гаранция се приема сертификат за биологично земеделие или обстойно проучване на методите на производство и доверие в източника на продукция препоръчан от поне двама участници в групата. Допуска се пазаруване от външни производители, за подкрепа на малки местни стопанства, в които случаи се публикува коректна и актуална информация за произхода на продуктите.

В подкрепа на производството на чиста храна Хранкооп урежда начини за предварителна заявка и поръчка, организира солидарни акции сред членовете и приятелите си, поддържа активна комуникация в групата, както и обмен на знания, услуги и добри практики. За целта се поддържа необходимата информационна и материална база.

В публичен аспект Хранкооп разпространява информация, споделя опит и помага на други групи и индивиди с подобни цели да се организират, без да ги включва директно в дейността си.

Организация на доставките: основен приоритет на дейността са поръчките и доставките в групата.

Доставки на ротационен принцип: всеки координатор се включва според възможното си време в организирането на доставки.Място за доставка: определя се едно централно място за доставки и разпределяне на поръчките. То ще е оборудвано с кантар за размерване на поръчките + евентуално хладилник за съхранение и складово помещение. По правило продукцията ще се оразмерява на място (освен при желание и възможност на производителя да я разпредели самостоятелно преди транспортирането й).Авансово плащане: всеки участник внася депозит за своите поръчки. От него се приспадат сумите по закупените продукти. След изчерпване на депозита поръчките на съответния участник се спират до внасянето на нова сума. При установен траен ангажимент от страна на поръчващия и доверие към него, може да се допусне прехвърляне на депозита, по преценка на координаторите на доставката и производителя.При невзимане на поръчка: сумата за нея се приспада от депозита на поръчалия. Така се гарантира сериозно отношение и непокриване с лични ресурси на загуби, причинени от неангажираност на някого или други неочаквани обстоятелства. При невъзможност да се вземе поръчка се уведомяват организаторите при първа възможност и се търси заместник.Такса за доставка: при получаване на поръчката си, клиента заплаща на координаторите определена минимална такса за покриване на времето, усилията, и разходите по доставката.Самоорганизация на квартален принцип: поръчващите се обединяват на квартален принцип и се договарят помежду си за общо взимане на поръчката и сумарно плащане. Това не е грижа на организиращия доставките. Всички поръчки ще се получават от централното място за доставка.Стокова разписка: при желание на получаващия продукти може да бъде издадена стокова разписка от производителя.Връщане на некачествена продукция: получателят има право да огледа и прецени качеството на продуктите преди да ги приеме. В случай на очевидни недостатъци, продуктите могат да бъдат върнати в момента на доставката и цената им да не бъде заплатена.Предварително опитване: поръчващите имат правото да опитат продуктите първия път преди да поръчат и заплатят авансово количества от тях. Това се урежда от координатора на доставката и важи еднократно преди първата доставка.Отзиви за качеството на продуктите, дейността на координаторите и действията на клиентите се приемат свободно в мейлинг листа на групата от всички производители, координатори и потребители.КошницаПредварителни поръчки за сезонРазнообразие

Финанси

Участието в Хранкооп се заплаща със следните такси:

Входна такса: заплаща се еднократно при влизане в групата в размер на 5 лв.Годишна такса участие: за поддръжка на информационната и материална база. За координатори таксата е –? лв. За потребители –? лв.Такси за доставка: точните такси се определят от организаторите на доставката. Ориентировъчно за координатори: 1 лв. За потребители от 1 лв. до …?Хранкооп поддържа прозрачност в набирането и изразходването на общи средства, като за това отговарят солидарно всички координатори. При решение на координаторите, може да се определи финансов отговорник, който съхранява и отчита общите средства. Длъжността е на ротационен принцип и не може да бъде изпълнявана от едно лице за повече от 6 месеца.Разходване на събраните средства от входна и годишна такса: Набраните средства в Хранкооп се изразходват единствено за покриване на оперативните нужди на кооператива, като например: покупка на кантар, хладилник и друг инвентар за изпълнение на дейността; плащане на домейн и хостинг и др. Решението за разходване на средства се взима от координаторите чрез обсъждане помежду им.

Статията е взета от този интересен сайт:

http://openom.eu/bg/hrankoop/

Отговорете на тази тема

Този сайт използва "бисквитки" и други технологии за проследяване, за да направи разлика между отделните компютри, персонализирани настройки на услугата, аналитични и статистически цели и персонализиране на съдържанието и показването на реклами. Този сайт може да съдържа и "бисквитки" на трети страни. Ако продължите да използвате сайта, ние приемаме, че той съответства на текущите настройки, но можете да ги промените по всяко време. Повече информация тук: Политика за поверителност и бисквитки