Провлеми с техническите или общински служби при животновъди

На вниманието на всички животновъди, които имат проблем с техническите или други общински служби относно прилагането на Наредба 7 на министерство на здравеопазването за извеждане на фермите извън населените места: ОБЪРНЕТЕ СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ НА ПАРАГРАФ 25 НА ПУБЛИКУВАНАТА НАРЕДБА ОТ 2011. Съвсем нарочно публикувам наредбата на министър Стефан Константинов, за да сте убедени, че ви манипулират.

Министерство на здравеопазването брой: 38, от дата 17.5.2011 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.81

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол (ДВ, бр. 63 от 2009 г.) § 1. В чл. 4, ал. 2 след думата „отбраната“ се добавя „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“. § 2. В чл. 5, ал. 3 думата „препарати“ се заменя със „смеси“, а думите „Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати“ се заменят със „Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси“. § 3. В чл. 6, ал. 1, т. 4 думата „храните“ се заменя с „натуралните минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели“. § 4. В чл. 7, ал. 1, т. 10 думата „препарати“ се заменя със „смеси“. § 5. В раздел ІІ „Условия и ред за извършване на държавен здравен контрол на обекти с обществено предназначение“ се създават чл. 16а, 16б и 16в: „Чл. 16а. Държавният здравен контрол на обектите с обществено предназначение се извършва както в процеса на тяхното проектиране и изграждане, така и в процеса на експлоатацията им. Чл. 16б. Органите на държавния здравен контрол участват в процедурите и взeмането на решение по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда, като оценяват съответствието със здравните изисквания на планове, програми и инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии или техни изменения или разширения по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с Постановление № 139 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 57 от 2004 г.), и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от 2003 г.). Чл. 16в. (1) Органите на държавния здравен контрол съгласуват устройствени схеми и планове и извършват оценка на съответствието със здравните изисквания на инвестиционни проекти съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията и при спазване изискванията по чл. 18 и 19. (2) В случаите, когато за устройствена схема или план или инвестиционен проект е извършена екологична оценка, съответно оценка на въздействието върху околната среда, и съответният орган на държавния здравен контрол е участвал в процедурите и вземането на решение по реда на наредбите по чл. 16б, органът на държавния здравен контрол се съобразява с дадените становища и взетите решения при извършване на действията по ал. 1.“ § 6. Член 17 се изменя така: „Чл. 17. (1) Органите на държавния здравен контрол участват в състава на:

 1. Висшия експертен екологичен съвет на Министерството на околната среда и водите (МОСВ);
 2. Националния експертен съвет по устройството на територията и регионалната политика на Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
 3. други експертни съвети на централните ведомства;
 4. експертните екологични съвети на регионалните инспекции по околната среда и водите към МОСВ;
 5. областните и общинските експертни съвети по устройство на територията. (2) В експертните съвети по ал. 1, т. 1 – 3 участват държавни здравни инспектори от Министерството на здравеопазването или НЦРРЗ. (3) В експертните съвети по ал. 1, т. 4 и 5 участват държавни здравни инспектори от РЗИ, определяни със заповед на директора на инспекцията ежегодно или за всеки конкретен случай.“ § 7. В чл. 24, т. 9 думите „чл. 56 от Закона за здравето“ се заменят с „установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене“. § 8. В чл. 26, ал. 2 се правят следните изменения:
 6. В т. 1 буква „б“ се заличава.
 7. В т. 2 думите „удостоверение за вписване в регистъра“ се заличават. § 9. В чл. 27, ал. 2 се правят следните изменения:
 8. Точка 1 се изменя така: „1. натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели;“.
 9. В т. 4 думата „препарати“ се заменя със „смеси“.
 10. Създава се т. 7: „7. медицински изделия.“ § 10. В чл. 29 думите „храни, добавки в храни, материали и предмети, предназначени за контакт с храни“ се заменят с „натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели“, а думите „регламенти на Европейската общност (ЕО)“ се заменят с „регламенти на Европейския съюз (ЕС)“. § 11. Член 31 се изменя така: „Чл. 31. Държавният здравен контрол на химичните вещества и смеси се извършва по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, нормативните актове по неговото прилагане и приложимите регламенти на ЕС, а за неуредените случаи се прилагат разпоредбите на Закона за здравето и тази наредба.“ § 12. В чл. 34 думите „допълнителната разпоредба“ се заменят с „допълнителните разпоредби“. § 13. Създава се чл. 34а: „Чл. 34а. Държавният здравен контрол на медицинските изделия се извършва по реда на Закона за медицинските изделия, нормативните актове по неговото прилагане и приложимите регламенти на ЕС, а за неуредените случаи се прилагат разпоредбите на Закона за здравето и тази наредба.“ § 14. Член 35 се изменя така: „Чл. 35. Държавният здравен контрол по устройството на урбанизираните територии и дейностите по проектиране, строителство, реконструкция, разширение, въвеждане в експлоатация на жилищни сгради и обекти с обществено предназначение се извършва в съответствие с изискванията на чл. 16а – 16в.“ § 15. Създават се чл. 41а, 41б, 41в и 41г: „Чл. 41а. Държавният здравен контрол по спазване на изискванията за осигуряване здравословно хранене на групи от населението се извършва за установяване спазването на Наредба № 37 от 2009 г. за здравословно хранене на учениците (ДВ, бр. 63 от 2009 г.) и останалите наредби по чл. 34, ал. 2 във връзка с § 1, т. 11, буква „л“ от допълнителните разпоредби на Закона за здравето. Чл. 41б. Органите на държавния здравен контрол извършват контрол върху дейността с азбест и/или азбестосъдържащи материали по реда на Закона за здравето и за установяване спазването на Наредба № 9 от 2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа (ДВ, бр. 71 от 2006 г.). Чл. 41в. Държавният здравен контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за реклама и продажба на алкохолни напитки се извършва за установяване спазването на чл. 54 и 55 от Закона за здравето. Чл. 41г. Държавният здравен контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене се извършва по реда на Закона за здравето и за установяване спазването на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, приета с Постановление № 264 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 90 от 2010 г.).“ § 16. В чл. 51 думите „Наредба № 2 от 2006 г. за дейността на Националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ, бр. 37 от 2006 г.)“ се заменят с „Наредба № 54 от 2010 г. за дейността на Националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ, бр. 3 от 2011 г.)“. § 17. В чл. 52 думите „наредбата по чл. 34, ал. 2 във връзка с § 1, т. 12, буква „г“ от допълнителната разпоредба на Закона за здравето“ се заменят с „Наредба № 9 от 2010 г. за максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения (ДВ, бр. 17 от 2010 г.)“. § 18. В чл. 53 думите „наредбата по чл. 34, ал. 2 във връзка с § 1, т. 12, буква „г“ от допълнителната разпоредба на Закона за здравето“ се заменят с „Наредба № 9 от 2010 г. за максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения“. § 19. В чл. 57 думите „допълнителната разпоредба“ се заменят с „допълнителните разпоредби“. § 20. В чл. 62, ал. 1 думите „Правилника за устройството и дейността на РИОКОЗ (обн., ДВ, бр. 16 от 2005 г.; изм., бр. 56 от 2006 г., бр. 39 от 2007 г. и бр. 58 от 2008 г.)“ се заменят с „Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (ДВ, бр. 6 от 2011 г.)“. § 21. В приложение № 1 частта „Гръб на служебните карти на държавни здравни инспектори“ се изменя така: „Гръб на служебните карти на държавни здравни инспектори ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО Чл. 19. (2) При провеждането на държавния здравен контрол държавните здравни инспектори имат право:
 11. на свободен достъп до обектите, продуктите, стоките, дейностите и лицата, подлежащи на контрол;
 12. да изискват сведения и документи и да получават копия от тях на хартиен и/или електронен носител;
 13. да вземат проби и образци за лабораторни анализи в количества, необходими за извършване на изследвания;
 14. да разпореждат извършване на прегледи и изследвания за оценка на здравословното състояние на лицата по чл. 34, ал. 3;
 15. да предписват отстраняване от работа на лица, които са болни или заразоносители и представляват опасност за здравето на околните;
 16. да предписват провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, като определят срокове за тяхното изпълнение;
 17. да спират експлоатацията на обекти с обществено предназначение, на части от тях или на съответната дейност в случаите по чл. 38, ал. 3, като уведомят незабавно директора на регионалната здравна инспекция;
 18. да спират реализацията на продукти и стоки със значение за здравето на човека в случаите по чл. 39, ал. 1, т. 1;
 19. да поставят удостоверителни знаци в случаите по чл. 38 и 39;
 20. да съставят актове за установяване на административни нарушения;
 21. да предлагат на органите на Дирекцията за национален строителен контрол при въвеждане в експлоатация на строежите в Република България решение за отказ за приемане на обекти с обществено предназначение, когато установят съществени нарушения на нормите и изискванията, определени с нормативен акт;
 22. да издават хигиенни заключения за съответствието на обектите с обществено предназначение, на продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и на максимално допустимите нива на факторите на жизнената среда със здравните изисквания;
 23. да правят предложения за принудителни административни мерки, предвидени в закон. Чл. 48. Органите на Министерството на вътрешните работи, другите държавни и общински органи и ръководителите на ведомствата, организациите, физическите и юридическите лица са длъжни да оказват необходимата помощ и съдействие на държавните здравни инспектори при упражняване на правомощията им.

“ § 22. Навсякъде в текста думите „регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве“, „регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве“, „регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве“ и „РИОКОЗ“ се заменят съответно с „регионална здравна инспекция“, „регионалната здравна инспекция“, „регионалните здравни инспекции“ и „РЗИ“. § 23. Навсякъде в текста думите „регламенти на ЕО“ се заменят с „регламенти на ЕС“. Заключителни разпоредби § 24. В Наредба № 9 от 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 28 от 2005 г.; изм., бр. 50 от 2006 г., бр. 61 от 2008 г., бр. 14 от 2011 г.) в приложение № 1 ред с код 27 се заличава. § 25. Наредба № 7 от 1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (ДВ, бр. 46 от 1992 г.) се отменя. § 26. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“. Министър: Ст. Константинов 5741

Отговорете на тази тема

Този сайт използва "бисквитки" и други технологии за проследяване, за да направи разлика между отделните компютри, персонализирани настройки на услугата, аналитични и статистически цели и персонализиране на съдържанието и показването на реклами. Този сайт може да съдържа и "бисквитки" на трети страни. Ако продължите да използвате сайта, ние приемаме, че той съответства на текущите настройки, но можете да ги промените по всяко време. Повече информация тук: Политика за поверителност и бисквитки